Czechoslovak Postwar Skins for Il-2 simulator

Messerschmitt Bf-108

Bf-108B-1 D-IOIO

Jeden z osobních strojů Willy Messerschmitta, 1935.

Download


Bf-108B-1 D-IMTT

Další osobní letoun Willy Messerschmitta, 1935.

Download


Bf-108B 4E+RM

Luftwaffe, 4.(H)/Aufkl.Gr.13, Rumunsko, podzim 1940.

Download


Bf-108B-1 NM+NR

Luftwaffe, II./JG 53, Charleville, Francie, květen 1940.

Download


Bf-108B PJ+NG

Luftwaffe, JG54, Francie 1940.

Download


Bf-108B BG+KM

Luftdienst, východní fronta.

Download


Bf-108B PJ+NG

Luftwaffe, neznámá jednotka, Maďarsko 1942-44.

Download


Bf-108D CI+HN

Luftwaffe, neznámá jednotka.

Download


Download template